This post was originally published on this site

Press Release of the Episcopate Council of The Romanian Orthodox Episcopate of America 

[Grass Lake, Michigan – April 8, 2016] On April 2nd, 2016, the Episcopate Council met under the presidency of His Eminence, Archbishop Nathaniel, and discussed administrative, canonical and educational-pastoral matters.

The Episcopate Council:

1. …heard the decision of the Holy Synod of The Orthodox Church in America concerning Policies, Standards and Procedures (PSP) to be followed by the staff working with children in parishes (Sunday School, Youth Groups, Educational Programs, Dance groups, Sports activities, etc.);

2. …discussed the “Open Letter” written by His Grace, Bishop Irineu, to His Beatitude, Metropolitan Tikhon, and to the members of the Holy Synod, March 27. His Grace asked “put me and the monastery (Holy Ascension, Clinton, Michigan) under the omophorion of another Hierarch or under your Beatitude’s omophorion, whatever you consider.”

Council expressed its concern over this correspondence and addressed a letter to His Beatitude.

Council took note of the letters, petitions, and manifestos sent to the Chancery Office concerning frustration over the length of time of the investigation of some alleged activities of Bishop Irineu.

His Eminence, Archbishop Nathaniel, reminded Council that the investigation of the allegations brought against His Grace, Bishop Irineu, is not and cannot be conducted by any department of our Episcopate. The Archbishop read the following update from ORSMA: “An investigation is in progress, conducted according to the policies, standards and procedures of the Orthodox Church in America. It is a complex investigation because it is so thorough, the allegations being so serious and a great number of people had to be interviewed, many of them needing translators. Thus, it would be inappropriate to comment on the outcome. However, the investigation is drawing to a close and the final report, with recommendations, is being written. Once that report has been completed, decisions can be made.”

3. …briefly analyzed the pastoral and administrative activities of parishes in the Vicariates;

4. …discussed the requests of certain parishes to buy properties;

5. …heard the 2015 and first trimester of 2016 Financial Reports from the Department of Finance;

6. …established a commission to review Clergy salaries and various ways to implement remuneration standards in the Episcopate;

7. …discussed the financial support of the faithful to the parishes and Episcopate: membership vs. pledge;

8. …heard a report on the activity by the Department of Publications of ROEA;

9. …heard an update by the Department of Youth and Adult Youth Ministries Junior and Senior Camps at the Vatra and other Camps organized across Canada and U.S.;

10. …was informed of the financial reports and status of the Vatra Generations Campaign;

11. …reviewed some organizational matters regarding the “Family Life Conference”;

12. …discussed the preparation and structure of the 2016 Episcopate Congress in September.


Comunicat de Presă al Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Romane din America 

[Grass Lake, Michigan – 8 Aprilie 2016] În data de 2 aprilie 2016, s-a întâlnit Consiliul Eparhial sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nathaniel. S-au dezbătut probleme de natură administrativă, canonică și pastoral-educațională.

Consiliul Eparhial:

1. …a luat cunoștință de hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America privind standardele și procedurile ce trebuiesc urmate de către persoanele care lucrează cu copiii în parohii (Școala Duminicală, Asociațiile de Tineret, programe educaționale, grupuri de dans, activități sportive etc.);

2. …a discutat „scrisoarea deschisă” a Preasfințitului Irineu, adresată Mitropolitului Tihon și membrilor Sfântului Sinod în 27 martie. Preasfinția Sa cere să fie trecut dimpreună cu mănăstirea „Înălțarea Domnului” din Clinton, Michigan, sub ascultarea altui ierarh sau sub ascultarea Mitropolitului, după cum consideră Preafericirea Sa.

Membrii Consiliului Eparhial s-au arătat îngrijorați de conținutul acestei scrisori și au adresat o scrisoare Mitropolitului.

S-a luat act de scrisorile, petițiile și manifestele care au fost trimise Cancelariei Episcopiei și care arată frustrarea unora în ceea ce privește durata investigației unor acuzații aduse împotriva Episcopului Irineu.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nathaniel a ținut să reamintească membrilor Consiliului Eparhial faptul că ancheta Preasfințitului Irineu nu este și nici nu poate fi de competența niciunui organism al Episcopiei noastre. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a dat citire unui comunicat din partea ORSMA, în care se afirmă următoarele:”Ancheta este în curs de desfășurare, efectuată în conformitate cu standardele și procedurile Bisericii Ortodoxe din America. Este o investigație complexă, deoarece este foarte detaliata, acuzațiile fiind grave iar mulți oameni au trebuit să fie intervievați, mulți cu ajutorul traducătorilor. Ar fi nepotrivit să comentăm cu privire la rezultat. Cu toate acestea, ancheta se apropie de sfârșit și raportul final, cu recomandări, este in curs de a fi alcătuit. Odată ce acest raport este finalizat, deciziile pot fi luate.

3. …s-a făcut o analiză sumară a activității pastorale și administrative din vicariatele Episcopiei;

4. …s-au discutat cererile unor parohii care intenționează să cumpere proprietăți;

5. …a fost prezentat raportul financiar pe anul 2015 și pe primul trimestru din anul 2016 al Departamentului de Finanțe;

6. …s-a format o comisie care să analizeze salarizarea clerului și diverse modalități de salarizare, care să fie similare în toată Episcopia;

7. …s-au discutat aspecte legate de contribuția financiară a credincioșilor la susținerea parohiilor și a Episcopiei, analizându-se diverse propuneri: membrie (membership) sau angajament lunar (pledge);

8. …a fost prezentat un raport de activitate al Departamentul de Publicații al ROEA;

9. …a fost prezentată situația taberelor de vară de la Vatra, cât și a taberelor organizate de parohiile din SUA și Canada;

10. …a fost prezentat raportul financiar și situația campaniei de strângere de fonduri „Generațiile Vetrei”;

11. …s-au discutat aspecte privind organizarea Conferinței „Viața Familiei” (Familly Life Conference);

12. …s-a discutat despre pregătirea și desfășurarea Congresului Episcopiei din luna septembrie.